Мэдээллийн технологи айн агуулгаар эзэмшүүлэх ур чадвар

2012 оны 04-р сарын 19 Нийтэлсэн Д.Өнөрнасан
ЕБС-ийн "Мэдээлэл зүй"-н хичээлийн стандартаас  Дэлгэрэнгүй»

Мэдээлэл айн агуулгаар эзэмшүүлэх ур чадвар

2012 оны 04-р сарын 19 Нийтэлсэн Д.Өнөрнасан
ЕБС-ийн "Мэдээлэл зүй"-н хичээлийн стандартаас  Дэлгэрэнгүй»

Загвар айн агуулгаар эзэмшүүлэх ур чадвар

2012 оны 04-р сарын 19 Нийтэлсэн Д.Өнөрнасан

1М34:ЗАГВАР

Мэдээлэл зүйн бага боловсролын агуулгын "Загвар" айн зорилт нь суралцагчдад дараах цогц чадамжийг төлөвшүүлэхэд оршино.

1М34:К1 Бодит юмс, үзэгдлийг нэрлэх, материаллаг загварын жишээ гаргах, загварчлалын мөн чанар, үүрэг зориулалтыг тодорхойлох 1М34:К2 Бодит юмс, түүний шинж, материаллаг загварыг энгийн жишээгээр тайлбарлах, харьцуулах

1М34:КЗ Бодит юмс, объектыг ангилах, объектыг хэлбэр, дүрс шинж чанараар нь ангилах, энгипн загвар гаргах

1М34:К4 Бодит юмс, объектын шинж чанар, төрлиин ангилалд үнэлгээ өгөх, бусадтай санал солилцох

Агуулгын залгамж холбооны код

1MЗ41 1МХ

Суралцахуйн үндсэн үйл ажиллагаа:

• Бодит юмс, үзэгдлийг ажиглах, тэмдэглэл хөтлөх

• Бодит объектыг загвартай нь харьцуулах

Мэдлэг 1: Объект, бодит юмс, түүний шинж

Энэ мэдлэгийн хүрээнд суралцагчид дараах чадвар эзэмшсэн байх

а) Бодит юмс, үзэгдлүүд, түүний шинжийг тайлбарлах, тодорхойлох;

б) Бодит юмс, үзэгдлүүдийг түүний шинж чанаруудаар нь ангилах;

в) Объект, түүний шинжийг тайлбарлах, тодорхойлох;

г) Материаллаг болон хийсвэр объектыг ялгах, ангилах.

Мэдлэг 2: Загвар

Энэ мэдлэгийн хүрээнд суралцагчид дараах чадвар эзэмшсэн байх агуулгыг судална:

а) Материаллаг загварыг тодорхойлох, дүрслэх;

б) Объектын загварыг үг ба дүрсээр илэрхийлэх, дүрслэн харуулах;

в) Объектын загварыг тайлбарлах;

г) Объектын загварын шинж чанар, хэлбэр дүрсийг тодорхойлох, ангилах;

д) Материаллаг загвар, түүний шинж чанар, объектын загвараас ялгагдах ялгааг тайлбарлах

Мэдлэг 3: Загварчлал

Энэ мэдлэгийн хүрээнд суралцагчид дараах чадвар эзэмшсэн байх агуулгыг судална.

а) Загварчлал, гүйцэтгэх үүргийг энгийн жишээгээр тайлбарлах;

б) Объектыг загварчлах хэрэгцээ шаардлагыг энгийн жишээн дээр тайлбарлах;

в) Энгийн загварыг бүтээх, шинж чанарыг тодорхойлох

2M34: ЗАГВАР

Мэдээлэл зүйн суурь боловсролын агуулгын "Загвар" агуулгын айн зорилт нь суралцагчдад дараах цогц чадамжийг төлөвшүүлэхэд оршино.

2М34:К1 Объектын оршин байх орчин, загварын төрлүуд, түүний хэрэгпээг тодорхойлох; загварчлалын үндсийг тайлбарлах.

2М34:К2 Объект дээр хийгдэх үйлдлийг загварчлан тодорхойлох, зуразлах, томьёолох, турших, харьцуулах.

2М34:КЗ Объөктыг ангилах, загварын ангилах, загварын зураглал, томьёололд шинжилгээ хийх, туршилтыг тайлагнах

2М34:К4 Үйл ажиллагааны ангиллыг шинжлэх, саналаа илэрхийлэх,үнэлэх, хамтран ажиллах, оновчтой шийдэл гаргах, туршилтын дүнг шинжлэх

Агуулгын залгамж холбооны код

2М3431 2ФИЗ1б

2М3431 2ФИ27б

Суралцахуйн үндсэн үйл ажиллагаа

Материаллаг загварт шинжилгээ хийх

Мэдлэг 1: Объект, түүн дээр хийх, үйлдлүүд

Энэ мэдлэгийн хүрээнд суралцагчид дараах чадвар эзэмшсэн байх агуулгыг судална:

а) Тодорхой объектын оршин байх орчин, шинж чанарыг тайлбарлах, тодорхойлох;

б) Тодорхой объект дээр хийгдэх үйлдлийг тодорхойлох

Мэдлэг 2: Загвар, түүний төрөл

Энэ мэдлэгийн хурээнд суралцагчид дараах чадвар эзэмшсэн байх агуулгыг судална.

а) Геометр, математик, бүтцийн загвар ба логик загварын төрлүүдийг жишээгээр тайлбарлах;

б) Объектыг геометр, үг, бүтэц терлөөр тодорхойлсон загвар гаргаж, шинж чанар хэрэглээг нь тодорхойлох, зураглах, томьёолох;

в) Өгөгдсөн загварын төрөл, шинж чанарыг тодорхойлж тайлбарлах

Мэдлэг 3: Загварчлал

Энэ мэдлэгийн хүрээнд суралцагчид дараах чадвар эзэмшсэн байх агуулгыг судална:

а) Бодлогын тавил, загварын холбоог тайлбарлах;

б) Энгийн загварын шинж чанарыг тодорхойлох;

в) Сонгосон бодлогын тавилын загварыг боловсруулах, турших, дүн щинжилгээ хийх, үр дүнг бодлогын тавилтай харьцуулах.

ЗМ34: ЗАГВАР

Мэдээлэл зүйн бүрэн дунд боловсролын агуулгын "Загвар" айн зорилт нь суралцагчдад дараах цогц чадамжийг төлөвшүүлэхэд оршино.

ЗМ34:К1 Загварчлалын мөн чанар, үүрэг зориулалтыг тайлбарлах.

ЗМ34:К2 Үйл ажиллагааг загварчпан тодорхойлох, зураглах, томьёолох, турших, харьцуулах

ЗМ34:КЗ Үйл ажиллагааг ангилах, загварт шинжилгээ хийх, турших, шалган сайжруулах.

ЗМ34:К4 Үйл ажиллагааг шинжлэх, үнэлэх, хамтран ажиллах, оновчтой туршилтийн дүнг шинжлэх, сайжруулан хөгжүүлэх

Агуулгын залгамж холбооны код

3M34VI 1 ЗФИ21и

ЗМ342 1 ЗХИ2Зг

ЗМ3421 ЗФИ11

ЗМ342 1 ЗФИ2За

ЗМ3421 ЗФИ11

Суралцахуйн үндсэн үйл ажиллагаа

· Физик, математик, биологи, эдийн засгийн мэдээллийн системийн загваруудыг компьютерээс ашиглах

· Өгөгдсөн системийн загварыг бусадтай ха.чтарч боловсруулах;

· Асуудлыг шийдвэрлэх боломжит арга замуудыг дэвшүүлж, хамгийн оновчтойг нь сонгон хэрэгжүүлэх замаар мэдээллийн системийн загварыг гаргах

Мэдлэг 1: Мэдээллийн системийн загвар

а) Мэдээллийн системийн загвар, түүнийг тодорхойлох, тайлбарлах

б) Мэдээллийн системийн загварыг гаргах үндсэн үе шатуудыг тодорхой системийн жишээн дээр тайлбарлах

в) Өгөгдсөн системийн загварыг тодорхойлох, шинжлэх, зураглах

Мэдлэг 2: Физик, математик, биологи, эдийн засгийн мэдээллийн системийн загварууд

Энэ мэдлэгийн хүрээнд суралцагчид дараах чадвар эзэмшсэн байх агуулгыг судална.

а) Тодорхой жишээн дээр мэдээллийн системийн загварыг тодорхойлох;

б) Тодорхой жишээн дээр мэдээллийн системийн загварт шинжилгзз хийх.

в) Тодорхой жишээн дээр загварыг компыотерээр боловсруулах оновчтой аргыг тодорхойлох, загварчлах, үр дүнд нь шинжилгээ хийх;

г) Компьютер ашиглан гаргасан загварт шинжилгээ хийх, тайлбарлах;

д) Физик, математик, биологи, эдийн засгийн мэдээллийн системийн загваруудыг компьютерээс ашиглах;

Компьютер айн агуулгаар эзэмшүүлэх ур чадвар

2012 оны 04-р сарын 19 Нийтэлсэн Д.Өнөрнасан

1М32:КОМПЬЮТЕР

Мэдээлэл зүйн бага боловсролын агуулгын "Компьютер" айн зорилт нь суралцагчдад дараах цогц чадамжийг телөвшүүлэхэд оршино.

1М32:К1 Компьютерийн үндсэн байеууламжуудыг зөв нэрлэж, тэдгээрийн үүрэг, зориулалтыг үйл ажиллагааны дарааллаар нь тайлбарлах.

1М32:К2 Компыотерипн хэрэглээг жишээгээр тайлбарлах; компьютерийн гарын хурууны байрлалыг эзэмших; компыотерийн техник аюулгүпн болон эрүул ахуйн дүрмийи биелүүлэх.

1МЗ2:КЗ Компьютертэй соёлтой харьцах; компьютерт бичвэрийг зөв оруулах, програмтай ажиллах арга барилын үндсийг эзэмших.

1М32:К4 Компьютертэй ажиллах төхник аюулгүйн болон эрүүл ахуйн дүрмийг баримталж буй хяналт тавих, зөвлөн туслах; компыотерийг бусадтай хамтран ашиглаж сурах.

Агуулгын залгамж холбооны код

1MЗ221 1ГХ12

1MЗ221 1ГХ3

Суралцахуйн үндсэн үйл ажиллагаа:

· Үйлдлийн системийн орчны стандарт болон хялбар програмуудтай ажиллах;

· Хурууны зөв байрлалыг тогтоох, дасгал хийх;

· Компьютертэй ажиллах эрүүл ахуйн болон техник аюулгүйн дүрмийг мөрдөх.

Мэдлэг 1: Комльютерийн техник хангамж

Энэ мэдлэгийн хүрээнд суралцагчид дараах чадвар эзэмшсэн байх агуулгыг судална:

а) Компьютерийн үндсэн байгууламжуудыг хэлбэр дүрс, таних тэмдэг, ажиллагаагаар нь таних, нэрлэх, үүрэг зориулалтыг нь ялгах;

б) Компьютерийн төхөөрөмжүүдийг зөв холбох, тэжээлд залгах, асаах, унтраах үйлдлийг дарааллаар нь гүйцэтгэх;

в) Компьюгерийг ашиглах техник аюулгүйн болон эрүүл ахуйн дүрмийг биелүүлэх;

Мэдлэг 2: Компьютерийн програм хангамж

Энэ мэдлэгийн хүрээнд суралцагчид дараах чадвар эзэмшсэн байх агуулгыг судална:

а) Компьютерийн ажиллах зарчмыг тайлбарлах;

б) Програм хангамжуудыг нэрлэх, үүрэг зориулалтаар нь ялгах;

в) Програмыг ажиллуулах, түгээмэл хэрзглэгддэг команд, хэрэглүүрүүдийг ашиглах;

г) Програмын үндсэн цонхтой ажиллах, цонхны хэмжээг өерчлөх;

д) Бичвэрийг хурууны зөв байрлалаар компьютерт оруулах;

е) Гарын горимыг сольж, кирилл ба латин үсгээр бичих.

2M32: КОМПЬЮТЕР

Мэдээлэл зүйн суурь боловсролын агуулгын "Компьютер" агуулгын айн зорилт нь суралцагчдад дараах цогц чадамжийг төлөвшүүлэхэд оршино.

2М32:К1 Компьютерийн ниигмийн амьдралд гүйцэтгэж буй үүрэг, ач холбогдлыг тайлбарлах

2М32:К2 Үйлдлийн систем, програмуудыг ашиглан ахуйн болон сургалтын асуудлуудыг бие даан шийдвэрлэх, хэрэгцээ, сонирхолд нийцүүлэн компьютерийн техник болон програм хангамжуудыг тодорхойлох, тэдгээрийг сонгох

2М32:КЗ Бичвэрийг хурууны зөв байрлалаар компьютерт алдаагүй зөв оруулах, компьютерийг суралцах үйл ажиллагаандаа ашиглах, компьютерболон ахуйн хэрэглээний төхөөрөмжүүдтэй зөв ажиллах соёл эзэмших

2М32:К4 Компьютерийг үр ашигтай хамтран ашиглах, компьютер ашиглалтанд үнэлгээ өгөх, мэдээллийн технологийн эрх зүйн хэм хэмжээг сахин мөрдөх

Агуулгын залгамж холбооны код

2М321 2ФИ11

2М321 2ФИ12

Суралцахуйн үндсэн үйл ажиллагаа:

· Багшийн заавар, зөвлөмжид тулгуурлан сургалтын тодорхой зорилтыг компьютерээр шийдвэрлэх

Мэдлэг 1: Компьютерийн техник хангамж ,

Энэ мэдлэгийн хүрээнд суралцагчид дараах чадвар эзэмшсэн байх агуулгыг судална:

а) Компьютерийн үндсэн байгууламжуудын бүтэц, зохион байгуулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарлах;

б) Компьютерээр мэдээлэл боловсруулах үндсэн үе шатуудыг дарааллаар нь нэрлэх;

в) Компьютерийн дагалдах болон нэмэлт байгууламжуудыг хэлбэр дүрс, таних тэмдэг, үйл ажиллагаагаар нь таних, нэрлэх, үүрэг зориулалтыг нь ялгах;

г) Компьютер, түүний дагалдах ажилпагаа, тэдгээрийн уялдаа холбоог тайлбарлах;

д) Хэвлэх төхөөрөмж, скайнер, зөөврийн дискийг үйлдлийн системдээ тохируулан суулгах, ашиглах.

Мэдлэг 2: Компьютерийн програм хангамж

Энэ мэдлэгийн хүрээнд суралцагчид дараах чадвар эзэмшсэн байх агуулгыг судална

а) Үйлдлийн систем, түүний үүргийг тайлбарлах;

б) Файл, түүний параметрүүдийг тайлбарлах, тодорхойлох;

в) Хавтас, түүний бүтцийг тайлбарлах, тодорхойлох;

г) Файл ба хавтасны зохион байгуулалтыг тайлбарлах;

д) Үйлдлийн системийн орчны стандарт програмууд, тэдгээрийн үүрэг зориулалтыг тайлбарлах;

е) Цонхны бүтэц, зохион байгуулалт, үүрэг зориулалт, бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг нэрлэх, ялгах;

ё) Програмын түгээмэл хэрэглэгддэг цэс, команд, хэрэглүүрүүдийг тайлбарлах, тэдгээрийг ашиглах;

ж) Програмуудыг ашиглан хялбар даалгавруудыг гуйцэтгэх;

з) Олон програмын орчин, түүний онцлогийг тайлбарлах;

и) Хэд хэдэн програмуудыг нэгэн зэрэг ажиллуулах;

й) Бичвэрийг хурууны зөв байрлалаар компьютерт алдаагүй зөв оруулах

Мэдлэг 3: Компьютерийн хөгжил

Энэ мэдлэгийн хүрээнд суралцагччд дараах чадвар эзэмшсэн байх дараах чадвар эзэмшсэн байх агуулгыг судална:

а) Компьютерийн хөгжлийн түүхийг тайлбарлах;

б) Нийгмийн хөгжипд компьютерийн гүйцэтгэж байгаа үүргийг тайлбарлах;

в) Орчин үеийн компьютерийн боломжийг тодорхой жишээгээр тайлбарлах;

г) Орчин үеийн компьютерийн үзүүлэлтуүдийг тайлбарлах;

д) Хэрэгцээ шаардлагандаа тохируулан компьютерийн үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох, компьютерийн сонголтыг оновчтой, зөв хийх.

ЗМ32: КОМПЬЮТЕР

Мэдээлэл зүйн бүрэн дунд боловсролын агуулгын "Компьютер" айн зорилт нь суралцагчдад дараах цогц чадамжийг төлөвшүүлэхэд оршино.

ЗМ32:К1 Компьютер нь сургалтыг идэвхжүүлэх, түүний тодорхой зорилтыг шийдвэрлэх хэрэгсэл гэдгийг ойлгох; сүлжээний орчинд ажиллах, түүний хамгаалалтын хэрэгцээг мэддэг байх.

ЗМ32:К2 Програм болон техник хангамжийг үйлдлийн системд тохируулан ашиглах

ЗМ32:КЗ Хэрэгцээ шаардлагадаа нийцсэн төхник болон програм хангамжийг сонгож ашиглах, бусдад зөвлөх; үгийн алдаа засах, толь бичгийн болон орчуулгын програм хангамжуудыг ашиглах

ЗМ32:К4 Компьютертэй ажиллах явцад гарсан бэрхшээл, асуудлыг програмын лавлах ашиглан шийдвэрлэх; сүлжээний орчинд мэдээлэл, програм, техник хангамжийг хамтран ашиглах; сүлжээний орчинд ажиллах ёс зүйг сахих.

Агуулгын залгамж холбооны код

ЗМ321а1 ЗФИ21б

ЗМ321а1 ЗФИ21а

Суралцахуйн үндсэн үйл ажиллагаа:

· Хэрэгцээндээ тохируулан програм хангамжийг сонгож ажиллах;

· Компьютерийн тусламжтай дуу бичлэг, дүрсэн мэдээлэлтэй ажиллах;

· Програмын лавлах, гарын авлагыг ашиглах;

· Техник болон програм хангамжийг суурилуулах, тэдгээрийн тохиргоог хийх.

Мэдлэг 1: Компьютерийн техник хангамж, түүний тохируулга

Энэ мэдлэгийн хүрээнд суралцагчид дараах чадвар эзэмшсэн байх агуулгыг судална.

а) Хэрэгцээ шаардлаганд нийцсэн техник хангамжийг үйлдлийн системд тохируулан суулгах;

б) Техник хангамжийн тохиргоог хийх;

в) Компьютер, түүний нэмэлт болон дагалдах төхөөрөмжүүдийг ашиглах;

г) Сүлжээний орчинд ажиллах.

Мэдлэг 2: Компьютерийн програм хангамж, түүний тохируулга

Энэ мэдлэгийн хүрээнд суралцагчид дараах чадвар эзэмшсэн байх агуулгыг судална:

а)Хэрэгцээ сонирхолдоо нийцсэн програм хангамжийг суурилуулах;

б) Програмын тохиргоог хийх;

в) Компьютертэй ажиллах явцад гарсан бэрхшээл, асуудлыг шийдвэрлэх;

г) Үгийн алдаа засах, толь бичгийн болон орчуулгын програм хангамжуудыг ашиглах, шаардлагатай тохируулгыг хийх;

д) Програмуудыг эвлүүлэн хэрэглэх.

Алгоритм айн агуулгаар эзэмшүүлэх ур чадвар

2012 оны 04-р сарын 19 Нийтэлсэн Д.Өнөрнасан

1МЗЗ: АЛГОРИТМ

Мэдээлэл зүйн бага боловсролын агуулгын "Алгоритм" айн зорилт нь суралцагчдад дараах цогц чадамжийг төлөвшүүлэхэд оршино.

1M33:K1 Тодорхой дарааллаар хийсэн үйлдлүүдийн дарааллыг тайлбарлах.

1МЗЗ:К2 Үйл ажиллагааг бүдүүвч зургаар илэрхийлэх, зааврын дагуу гүйцэтгэх;

1МЗЗ:КЗ Дүрэм, журам, мөрдвөл зохих хуваарийг ашиглах, тодорхой зорилгод хүрэх арга замыг тодорхойлох;

1МЗЗ:К4 Гүйцэтгэгч, удирдагчийн үүргийг хамтын зорилгын үүднээс ойлгох.

Суралцахуйн үндсэн үйл ажиллагаа

· Алгоритм гүйцэтгэгчийн үйлдзл гүйцэтгэх заааартай танипцаж, түүнийг биелүүлэх

· Өдөр тутам хийдэг үйл ажиллагааныхаа дарааллыг тодорхойлох.

Агуулгын залгамж холбооны код

1MЗ431 1МХ

Мэдлэг 1: Алгоритм, түүний шинж чанар

Энэ мэдлэгийн хүрээнд суралцагчид дараах чадвар эзэмшсзн байх агуулгыг судална.

а) Үйлдлүүдийн дарааллыг уншиж, ойлгох;

б) Тодорхой зорилгод хүрэх үйлдлүүдийг тоочин нэрлэх, үр дүнг тайлбарлах;

в) Шугаман үйлдэл бүхий дараалалтай ажиллах;

г) Тодорхой үйл ажиллагааг гүйцэтгэх үйлдлүүдийн дарааллыг тодорхойлох

.

Мэдлэг 2:Алгоритм гүйцэтгэгч, үйлдэл гүйцэтгэх заавар

Энэ мэдлэгийн хүрээнд суралцагчид дараах чадвар эзэмшсэн байх агуулгыг судална:

а) Өгсөн дарааллаар үйлдлүүдийг гүйцэтгэх;

б) Гүйцэтгэгчийн бодит жишээ гаргах, түүний гүйцэтгэж буй үйлдлүүдийг нэрлэх;

в) Цөөн тооны үйлдэл бүхий үйл ажиллагааг гүйцэтгэгчийн үйлдлүүдээр илэрхийлэх, гүйцэтгэгчийн зааврыг боловсруулах;

г) Өгөгдсөн үйлдлүүдийн дарааллыг зөв дараалалд оруулах, тайлбарлах.

2МЗЗ: АЛГОРИТМ

Мэдээлэл зүйн суурь боловсролын агуулгын "Алгоритм" агуулгын айн зорилт нь суралцагчдад дараах цогц чадамжийг төлөвшүүлэхэд оршино.

2МЗЗ:К1 Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг алгоритмаар дүрслэх, амьдралдаа алгоритмыг хэрэглэх

2МЗЗ:К2 Алгоритмыг төрлөөр нь таних; гүйцэтгэгчийг сонгох; заавар гаргах

2МЗЗ:КЗ Эзэмшсэн мэдлэг, чадвараа бусдад илэрхийлэх; бүдүүвч болон тэмдэглэгээ ашиглан дүрслэх

2МЗЗ:К4 Амьдралд өргөн хэрэглэгддэг багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг зааврын дагуу ажиллуулах.

Агуулгын залгамж холбооны код

2МЗЗ1 2МА23

2МЗЗ1 2MA24

2МЗЗ1 2МАЗ4

Суралцахуйн үндсэн үйл ажиллагаа:

Тодорхой зорилгод хүргэх үйлдлүүдийн дарааллыг тодорхойлох

Мэдлэг 1: Алгоритмын дүрслэл

Энэ мэдлэгийн хүрээнд суралцагчид дараах чадвар эзэмшсэн байх агуулгыг судална:

a) Үйл ажиллагааг гүйцэтгэх үйлдлүүдийн дарааллыг үг болон бүдүүвч зургаар илэрхийлэх;

б) Үг болон бүдүүвч зургаар илэрхийлсзн алгоритмыг тэмдэглэгээ ашиглан дүрслэх;

b) Тэмдэглэгээ ашиглан дүрсэлсэн алгоритмыг тайлбарлах.

Мэдлэг 2: Компьютер нь алгоритмыг гүйцэтгэгч

Энэ мэдлэгийн хүрээнд суралцагчид дараах чадвар эзэмшсэн байх агуулгыг судална:

а) Компьютер болон түүний дагалдах техөөрөмжүүдийг бэлэн програмаар ажиллуулах;

б) Тодорхой алгоритмын дагуу компьютерийн гүйцэтгэсэн үйлдлүүд, түүний явц, үр дүнг тайлбарлах;

в) Компьютерийн алгоритмын жишээ гаргах;

Мэдлэг 3: Алгоритмын үндсэн төрлүүд

Энэ мэдлэгийн хүрээнд сурапцагчид дараах чадвар эзэмшсэн байх агуулгыг судална.

а) Алгоритмын үндсэн төрлүүдийг таних, ялгах, тайлбарлах;

б) Шугаман, салаалсан, давтапттай алгоритмын шинж чанарыг тодорхойлох, гүйцэтгэх;

в) Шугаман, салаалсан, давталттай алгоритмын жишээ гаргах

ЗМЗЗ: АЛГОРИТМ

Мэдээлэл зүйн бүрэн дунд боловсролын агуулгын "Алгоритм" айн зорилт нь суралцагчдад дараах цогц чадамжийг төлевшүүлэхэд оршино.

ЗМЗЗ:К1 Алгоритм гүйцэтгэгчийн командын систем ба ахуйн хэрэглээний алгоритмуудыг тайлбарлах

ЗМЗЗ:К2 Алгоритм зохиох, дүрслэх

ЗМЗЗ:КЗ Ахуйн хэрэглээний алгоритмуудыг хэрэглэх

ЗМЗЗ:К4 Ахуйн хэрэглээний алгоритмуудтай ажиллах ерөнхий соёл, хөрвөх чадварыг эзэмших

Агуулгын залгамж холбооны код

ЗМ331 ЗФИ2

Суралцахуйн үндсэн үйл ажиллагаа:

Тодорхой зорилгод хүргэх үйлдлүүдийн хэд хэдэн дарааллыг зөв тодорхойлох, улмаар тэдгээрээс хамгийн оновчтойг нь сонгон ажиллах

Мэдлэг 1: Алгоритмын дүрслэл

Энэ мэдлэгийн хүрээнд суралцагчид дараах чадвар эзэмшсэн байх агуулгыг судална.

а) Шугаман, салаалсан алгоритмыг дүрслэх;

б) Давталтгай алгоритмын шинж чанарыг тайлбарлах, туүнийг оновчтой дүрслэх;

в) Давталтын хэлбэрүүдийг хөрвүүлэн ашиглах;

г) Алгоритмын үр дүнг шалгах

Мэдээлэл зүйн боловсрол

2011 оны 04-р сарын 24 Нийтэлсэн Д.Өнөрнасан
MARK

Компьютерт мэдээллийг боловсруулах

2011 оны 04-р сарын 14 Нийтэлсэн Д.Өнөрнасан
Компьютерт мэдээллийг боловсруулах Дэлгэрэнгүй»

Мэдээлэл, түүний шинж чанар, мэдээллийн процесс

2011 оны 04-р сарын 04 Нийтэлсэн Д.Өнөрнасан
Мэдээлэл, түүний шинж чанар, мэдээллийн процесс Дэлгэрэнгүй»

Компьютерийн загварчлал

2011 оны 04-р сарын 04 Нийтэлсэн Д.Өнөрнасан
Компьютерийн загварчлал Дэлгэрэнгүй»

Объект, объектийн загвар

2011 оны 04-р сарын 04 Нийтэлсэн Д.Өнөрнасан
Объект, объектийн загвар  Дэлгэрэнгүй»

Алгоритм

2011 оны 04-р сарын 04 Нийтэлсэн Д.Өнөрнасан
Алгоритм Дэлгэрэнгүй»

Компьютерийн техникийн үүсэл, хөгжил

2011 оны 04-р сарын 04 Нийтэлсэн Д.Өнөрнасан

Компьютерийн техникийн үүсэл, хөгжил

 Дэлгэрэнгүй»

Компьютерийн сүлжээний тухай ерөнхий ойлголт

2011 оны 04-р сарын 04 Нийтэлсэн Д.Өнөрнасан
Компьютерийн сүлжээний тухай ерөнхий ойлголт Дэлгэрэнгүй»

Интернет, түүний хэрэглээ

2011 оны 04-р сарын 04 Нийтэлсэн Д.Өнөрнасан
Интернет, түүний хэрэглээ Дэлгэрэнгүй»

Сүлжээний ангилал

2011 оны 04-р сарын 04 Нийтэлсэн Д.Өнөрнасан
Сүлжээний ангилал Дэлгэрэнгүй»